Informujemy państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Onkologii im. dr Franciszka Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, kod pocztowy 85-796, adres e-mail: co@co.bydgoszcz.pl, tel. 52 3743000.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia dla Państwa usług zdrowotnych, archiwizowania dokumentacji medycznej, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Dodatkowo możliwe będzie wykorzystanie danych w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Onkologii jest p. Anna Górnicka.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:

  • adres korespondencyjny: Centrum Onkologii, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
  • adres e-mail: iod@co.bydgoszcz.pl
  • tel. 52 374 37 30

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest obowiązek prawny Centrum Onkologii, prawnie uzasadniony interes, lub wiążąca nas Umowa. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy przewidziany dla danych medycznych, przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.

W Centrum Onkologii zainstalowany jest monitoring wizyjny w celu ochrony osób i mienia. Nagrania z monitoringu przechowywane będą na podstawie przepisów prawnych przez okres od 2 tygodni do maksymalnie 3 miesięcy, a jeżeli będą stanowić dowód w sprawie, termin ten ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub ich usunięcia w uzasadnionych przypadkach. Macie Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Macie Państwo prawo do przenoszenia danych tj. prawo do otrzymania od nas danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi lub zażądać, żebyśmy zrobili to w Państwa imieniu. Uczynimy to tylko, jeżeli będzie to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Podanie danych nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne.

Dane osobowe mogą być udostępnione laboratoriom zewnętrznym w celu wykonywania dla Państwa badań diagnostycznych, firmom serwisującym sprzęt medyczny, współpracującym szpitalom oraz uprawnionym podmiotom takim jak policja czy prokuratura.