Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka znajdujące się przy ul. dr Izabeli Romanowskiej 2 w Bydgoszczy.

Może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz,
 • przez e-mail: co@co.bydgoszcz.pl
 • telefonicznie: 523743000
 • lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@co.bydgoszcz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.; ochrony interesów Administratora, w tym ewentualnego dochodzenia roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy lub obrony przed takimi roszczeniami oraz prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji rachunkowej, księgowej, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c, e i f Rozporządzenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie:

 • 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia w celu realizacji postanowień łączącej Panią/Pana z Centrum Onkologii umowy;
 • 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Onkologii;
 • 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum Onkologii, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w w/w celach, Pani/Pana dane mogą być udostępniane lub powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty związane z obsługą systemów i narzędzi teleinformatycznych wspierających pracę Centrum;
 • firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

Ma Pan / Pani prawo żądania od administratora:

 • dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
 • sprostowania danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
 • usunięcia danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 • przenoszenia danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

W momencie, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.