Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka znajdującego się przy ul. dr Izabeli Romanowskiej 2, w Bydgoszczy.

Może się Pani/Pan skontaktować z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka ul. dr Izabeli Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz,
 • przez e-mail: co@co.bydgoszcz.pl
 • telefonicznie: 523743000,
 • lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@co.bydgoszcz.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Centrum w celu realizacji umowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie:

 • 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia w celu realizacji postanowień łączącej Panią/Pana z Administratorem umowy;
 • 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum, w tym dopełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych;
 • 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w w/w celach, Pani/Pana dane mogą być udostępniane lub powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty związane z obsługą systemów i narzędzi teleinformatycznych wspierających pracę Centrum;
 • operatorzy systemów płatności;
 • firmy obsługujące przesyłki pocztowe i kurierskie;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności przepisów prawa podatkowego.

Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora:

 • dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
 • sprostowania danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
 • usunięcia danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
 • przenoszenia danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

W momencie, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.