Prawa pacjenta są integralną częścią szeroko rozumianych praw człowieka. Jest to zespół uprawnień przysługujących człowiekowi z tytułu korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

 

PRAWA PACJENTA

Zostały opracowane na podstawie aktów  prawnych, a w szczególności :

 • Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r (DZ.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483);
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej ( DZ.U. z 2013.0.217 t.j.);
 • Ustawy z dnia  19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (DZ.U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027);
 • Ustawy z dnia 4 grudnia 2009r w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania

i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (DZ.U. z 2009r. Nr 213, poz. 1656);

 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej (DZ.U. z 2014. 1435 j.t);
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DZ.U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 j.t) ;
 • Ustawy z dnia 6 września 2001r Prawo Farmaceutyczne (DZ.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271);
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DZ.U z 2016r; 186 j.t);

 

Prawa Pacjenta w Centrum Onkologii stanowią niżej wymienione prawa opracowane na potrzeby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych:

 • Prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej;
 • Prawo do poszanowania godności i intymności oraz prawo do leczenia bólu;
 • Prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia;
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • Prawo do zachowania tajemnicy informacji na swój temat;
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 • Prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 • Prawo do opieki duszpasterskiej;
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie;
 • Prawo do dochodzenia swoich praw;
 • Prawo do opieki dodatkowej względem opieki wykonywanej w szpitalu. Opieka ta sprawowana jest przez wskazaną przez pacjenta osobę. Świadczenie dodatkowej opieki jest wykonywane na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy pacjentem, a wskazaną przez niego osobą. Świadczenie dodatkowej opieki nie może dotyczyć świadczeń zdrowotnych udzielanych przez personel medyczny w ramach zawartej przez Centrum Onkologii umowy z NFZ. Umowa dotycząca dodatkowej opieki nad pacjentem nie może być sprzeczna z wytycznymi postępowania medycznego w zakresie leczenia danej jednostki chorobowej. Świadczenie dodatkowej opieki wymaga pisemnej zgody Dyrektora ds. Medycznych Centrum Onkologii lub jego zastępcy na formularzu F-211-000-008 – Zgoda na świadczenie dodatkowej opieki nad pacjentem (formularz dostępny u Kierownika Opieki Medycznej oddziału, na którym przebywa pacjent). Wypełniony formularz F-211-000-008 oraz kopię zawartej umowy cywilno-prawnej na sprawowanie dodatkowej opieki nad pacjentem, pacjent/rodzina pacjenta składa i odbiera w kancelarii szpitala najpóźniej w terminie jednego dnia przed podjęciem dodatkowej opieki nad pacjentem.

Przed przystąpieniem do świadczenia dodatkowej opieki, pacjent/ rodzina pacjenta przekazuje podpisaną zgodę na świadczenie dodatkowej opieki nad pacjentem przez  Dyrektora ds. Medycznych lub jego zastępcę wyznaczonej umową cywilno-prawną  osobie. Wyznaczona umową osoba jest zobowiązana okazać zgodę i umowę Kierownikowi Opieki Medycznej danego oddziału Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Kierownik Opieki Medycznej zapoznaje wskazaną przez pacjenta osobę z Regulaminem sprawowania dodatkowej opieki nad pacjentem. W przypadku nieprzestrzegania zasad sprawowania dodatkowej opieki, zgoda udzielona  na jej pełnienie może być w trybie natychmiastowym cofnięta.

Szczegółowe Prawa Pacjenta znajdują się na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych w każdej komórce organizacyjnej Centrum. Ponadto w komórkach organizacyjnych Centrum znajdują się dodatkowe egzemplarze Praw Pacjenta, przeznaczone do indywidualnego wglądu na życzenie pacjenta.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta – osoba powołana przez Dyrektora Centrum Onkologii w celu podejmowania czynności zmierzających do przeciwdziałania naruszeniom praw pacjenta na terenie Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta przyjmuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach  0800-1200 oraz w środę w godzinach  1000-1400. W celu umówienia spotkania należy telefonować pod nr: 52/374-34-69.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 01-171 Warszawa, ul Młynarska 46, www.bpp.gov.pl, bezpłatna infolinia

800-190-590 czynna od  poniedziałku do   piątku w godzinach 900 -2000

Jesteśmy przekonani, że respektowanie praw pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent – pracownik Centrum i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.             

 

Bydgoszcz, dnia 7 kwiecień 2020