Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi:

  • do wglądu;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
  • poprzez wydanie jej oryginałów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
  • na nośniku elektronicznym- badania radiologiczne.

Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej można składać:

  • Biuro Obsługi Pacjenta- hol budynku głównego -w godz. 07.00-14.30
  • Drogą elektroniczną na  adres:  bop@co.bydgoszcz.pl  (podpisane  przez  pacjenta odręcznie)

Opłaty za udostępnianie kolejnej kopii dokumentacji:

Cena kserokopii za jedną stronę- 0,30zł

Nośnik elektroniczny- l,74zł

W przypadku wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej przez inną osobę niż pacjent, którego dokumentacja dotyczy, do wniosku konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia dla tej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej.

W przypadku osobistego odbioru dokumentacji medycznej osoba odbierająca dokumentację zobowiązana jest okazać dokument tożsamości (ze zdjęciem).

pobierz wniosek