Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi:

  • do wglądu;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
  • poprzez wydanie jej oryginałów za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
  • na nośniku elektronicznym- badania radiologiczne.

Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej można składać:

  • Biuro Obsługi Pacjenta- hol budynku głównego -w godz. 07.00-14.30
  • Drogą elektroniczną na  adres:  bop@co.bydgoszcz.pl  (podpisane  przez  pacjenta odręcznie)

Opłaty za udostępnianie kolejnej kopii dokumentacji:

Cena kserokopii za jedną stronę- 0,30zł

Nośnik elektroniczny- l,74zł

W przypadku wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej przez inną osobę niż pacjent, którego dokumentacja dotyczy, do wniosku konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia dla tej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej.

W przypadku osobistego odbioru dokumentacji medycznej osoba odbierająca dokumentację zobowiązana jest okazać dokument tożsamości (ze zdjęciem).

 

Zasady wydawania kserokopii dokumentacji medycznej w CDL we Włocławku:

1.Wniosek o kserokopię dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej w rejestracji CDL, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-16:00

2.Dokumentacja odbierana po raz pierwszy wydawana jest w rejestracji, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-16:00

Dokumentację pobieraną po raz kolejny odbiera się w Sekretariacie CDL ( gab. 203, piętro II) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

  1. Prośbę o kserokopię dokumentacji można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby do tego upoważnionej:
  • w rejestracji CDL od 7: 00-16:00 ,
  • telefonicznie pod nr 5402301387 od 8:00-15:00,
  • drogą elektroniczną przesyłając wypełniony i podpisany przez pacjenta odręcznie wniosek na adres wloclawekco@co.bydgoszcz.pl

 

pobierz wniosek