Ochrona danych osobowych

01 czerwca 2018

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Onkologii im. dr Franciszka Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy, przy  ul. dr I. Romanowskiej 2, kod pocztowy 85-796, adres e-mail: co@co.bydgoszcz.pl, tel. 52 3743000.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informacje kontaktując się poprzez:

 

  • Pocztę elektroniczną, przesyłając zapytanie na adres: iod@co.bydgoszcz.pl
  • Listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Centrum Onkologii, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia dla Państwa usług zdrowotnych lub na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Dodatkowo w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa możliwe będzie wykorzystanie danych osobowych w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez tak zwane Organy Uprawione w szczególności sąd, prokuraturę i policję.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • przewidziany w ustawie dla danych medycznych,
  • niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez tak zwane Organy Uprawione w szczególności sąd, prokuraturę i policję,
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawnych (np. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych).

Ponadto nagrania z monitoringu przechowywane będą przez okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub po otrzymaniu przez Administratora wiadomości, że mogą stanowić one dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu jego prawomocnego zakończenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane przechowywane będą do czasu cofnięcia tej zgody.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane laboratoriom zewnętrznym w celu wykonania badań diagnostycznych, firmom serwisującym sprzęt medyczny lub współpracującym z Centrum Onkologii szpitalom.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  profilowane.